Du är bra som du är!

Vi arbetar aktivt med att öka gemenskapen på skolan och stärka elevernas självkänsla. Vi kallar detta "Du är bra som du är" och det genomsyrar alla delar av vår verksamhet.

 

Under läsåret arbetar elever och personal med vår värdegrund Du är bra som du är! (DÄB). Samtliga delar av skolans verksamheter deltar, det vill säga klasserna F–9, fritidsverksamheten och poolhuset.

Syftet med Du är bra som du är! är att arbeta främjande och konkretiserat med värdegrundsarbete utifrån skolverkets riktlinjer i läroplanen (LGR 11). På så vis stärker vi elevernas självkänsla och arbetar med att gemenskapen på skolan utvecklas och befästs. Vi vill även stärka förtroendet och relationerna mellan vuxna och elever.

Värdegrund är något som skolan ständigt måste arbeta med både i främjande, förebyggande samt åtgärdande form, detta arbete ska vara integrerat i hela skolans verksamhet och vara något som präglar pågående verksamhet.

Profilprodukter

För att ytterligare visualisera, synliggöra och befästa budskapet använder vi profilprodukter, till exempel

 • tygkassar
 • pennor
 • tröjor
 • reflexer
 • profilkläder.

Så jobbade vi 2020/2021

Julkalendern

Vi satte upp Du är bra som du är!-julkalendern i hemklassrummen för årskurserna F–6. Varje dag fram till julavslutningen öppnade klasserna dagens lucka tillsammans med morgonens första undervisande lärare. Eleverna fick diskutera luckans innehåll och följa dess uppmaning. Även återkoppling till gårdagens lucka skedde genom att prata om goda exempel. Luckornas innehåll visades dessutom upp på våra tv-skärmar i lokalerna.

Exempel på luckor

 • 2 december: Ge någon en high-five idag och säg något du gillar med den personen!
 • 10 december: Säg till dig själv att du aldrig behöver ändra på den du är.
 • 18 december: Skicka vidare snällhet! Gör något för någon annan som du själv skulle bli glad över att någon gör för dig.

Coronaanpassad DÄB-kickoff

Varje år har vi en DÄB-kickoff och i år blev den coronaanpassad. Eftersom vi inte kunde samlas i aulan och möta skolledarna som vanligt fick eleverna istället se musikvideon HollySiz - The Light och diskutera den utifrån frågeställningar om könsnormer, civilkurage och så vidare.

DÄB i klassrummet och på skolgården

Vi har utformat klassrums-DÄB och skolgårds-DÄB, det vill säga banderoller med gemensamma uppmaningar som hänger på skolgården och i klassrummen. På banderollen med skolgårds-DÄB kan man till exempel läsa

 • Vi har roligt tillsammans.
 • Vi låter alla vara med.
 • Vi lämnar ingen ensam.
 • Vi respekterar varandras aktiviteter på skolgården.
 • Vi hjälps åt och tar hand om varandra.

Banderollerna möjliggör att pedagogerna vid olika tillfällen kan ta upp en mening för att låta klassen reflektera och diskutera den och dess innebörd.

DÄB-stipendium

På skolavslutningen delade vi ut Du är bra som du är!-stipendiet till en elev i årskurs 7, en i årskurs 5 och tre elever i årskurs 2. Motiveringen den här gången lydde

Du är ett föredöme och en god förebild.
Du är bra på att visa att andra är bra som de är.
Du är bra på att acceptera att andra är bra som de är.
Du är bra på att stärka andra och se till andras bästa.
Du är bra som du är!

Andra aktiviteter

Vi har arbetat med många andra aktiviteter kring DÄB under läsåret. Några exempel

 • Vattumannen, en värdegrundsteater med sång, besökte eleverna i årskurs F–2.
 • Alla elever i årskurs 3 fick var sin heldag på Sagerska för att skapa Du är bra som du är-filmer i stop-motion-teknik tillsammans med Pedagogiska Designbyrån.
 • I årskurs 7 fick eleverna skapa filmer kring DÄB som skickades in som bidrag till Stockholms Filmfestival Junior.
 • I våra olika profiler har vi också arbetat med olika aktiviteter kring DÄB kopplade till profilerna.

Metod

Metodiken i DÄB tas fram av styrgruppen men även av profilledare lärare, fritidspersonal samt i viss mån externa samarbetspartners.

Profilerna (årskurs 4–9) som finns på skolan arbetar utifrån profilens inriktning samt elevernas behov i respektive profil framförallt under vårterminen med frågor och ämnen.

Även mentorstiden under dessa veckor används så att eleverna kan återkoppla med övriga klassen kring vad man arbetar med på sin profiltid och delge varandra om den pågående processen.

I de lägre åldrarna ansvarar arbetslag och fritidshemmen för att DÄB synliggörs och realiseras.

Årshjul

Som verktyg använder vi ett årshjul som inspirerar vår personal att göra något DÄB-relaterat med eleverna varje månad. Det ger dessutom en översikt över återkommande aktiviteter över året. Ett analogt årshjul är upphängt i personalrummet, där man kan se olika teman som rocka sockorna, förintelsens minnesdag och så vidare.

På skolplattformen finns dessutom material och underlag till arbetet med DÄB.

Detta ska vi uppnå

Målet med projektet är tvådelat. En målsättning är att elevernas självkänsla och gemenskapen på skolan efter projektet blir ännu bättre.

Ett annat mål är att genom elevarbeten/symboler synliggöra och befästa budskapet på skolan som en permanent del av skolans värdegrund.

Styrgruppen

Idag finns det en styrgrupp på skolan för DÄB vars uppgift är att leda och driva arbetet på Engelbrektsskolan kring DÄB. Vi som sitter i styrgruppen är

 • Steve Posch (7–9, lärare idrott och SO, profilledare fotbollsprofilen samt förstelärare i värdegrundsarbete)
 • Mikaela Kjellgren (7–9, lärare Bild samt profilledare Bild, film design samt förstelärare i praktisk/estetiska ämnen)
 • Tor Forberg, (4–6, lärare musik samt profilledare pop och rock)
 • Sherri Short (4–6, lärare)
 • David Eklind (4–6, fritidspedagog)
 • Natalie Grankvist (F–3, lärare )
 • Anna Carin Borgström (F–3, fritidspedagog)

Bakgrund

Under hösten 2017 startade våra profilledare värdegrundsprojektet ”Du är bra som du är”. Till en början var detta ett projekt där våra profiler satsade på att realisera kapitel 1 och 2 från läroplanen som i huvudsak handlar om skolans värdegrund, uppdrag, normer och värden. Detta växte snabbt till att bli ett allmänt vedertaget begrepp inom samtliga delar av skolans verksamhet och idag arbetar vi med Du är bra som du är inom i stort sett alla delar av skolans verksamhet.

Sedan 2018 har Du är bra som du är (DÄB) varit en permanent del av skolans främjande och förebyggande arbete med värdegrund på Engelbrektsskolan.

Uppdaterad